Digitech iStomp Octaver - test na E-GITARA.net.pl - gra Wojciech Hoffmann (TURBO)

<< back to videos

prezentacja efektu DigiTech Octaver dla Digitech iStomp